របៀបកំណត់ការជូនដំណឹងនៅលើ iOS 16 សម្រាប់ពេលណានឹងមានភ្លៀង

Friday, October 21, 2022
Add a heading (3).jpg

របៀបកំណត់ការជូនដំណឹងនៅលើ iOS 16 សម្រាប់ពេលណាមានភ្លៀង

  1. បើកកម្មវីធី Weather

  2. នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោម ចុចលើ List Icon

  3. នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ ចុច ...

  4. ចុចលើ Notification

  5. បើកមុខងារ​ Next Hour Precipitation

    Add a heading (2).jpg