សមិទ្ធិផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រសម្រាប់ផលិតកម្ម LD Entertainment

Friday, November 25, 2022
សមិទ្ធិផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រសម្រាប់ផលិតកម្ម LD Entertainment

Client: LD Entertainment Co., Ltd
Service: Web Design & Development

Project: https://ldentertainmentkh.com/

យើងពិតជារីករាយ និងពេញចិត្តជាមួយពេលវេលាដែល យើងបានចូលរួមសហការណ៍ជាមួយ LD Entertainment ។

យើងរចនាគេហទំព័ររបស់ផលិតកម្ម LD បែបរចនាប័ទ្មក្លាសិកដែលមើលទៅសាមញ្ញ ហើយងាយស្រួល។

LD Entertainment គឺជាផលិតកម្មភាពយន្តឈានមុខគេមួយ ដែលបង្កើតភាពយន្តខ្មែរប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ដែលបានធ្វើការគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករភាពយន្ត តារាសម្ដែង និងក្រុមការងារភាពយន្តទាំងអស់។
Ld website movie detail page.jpg
We are truly happy and satisfying moment for us to be a part of LD entertainment.

We designed LD Productions' website in a classic style that looks simple and easy​ to navigate.

LD entertainment is one of the leading media companies that created Khmer film with a high quality, support and encourage the producers film, actors, actresses, and all film crews.