សមិទ្ធិផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រសម្រាប់ CamIDF

Wednesday, December 7, 2022
សមិទ្ធិផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រសម្រាប់ CamIDF

Client: Open Development Cambodia
Service: Web Design & Development

Project: https://www.camidf.net/

Cambodia ICT និង  Digital Forum    (CamIDF)
បានធ្វើការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានកិច្ចសន្ទនាដែលកំពុងដំណើរការរវាងអតីតនិស្សិត ICT អ្នកវាគ្មិន និងអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia ICT Camp 2022។ អន្តរកម្មនេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមអាចពិភាក្សាអំពីប្រធានបទ ICT បន្ថែមទៀត។