យើងបានចូលរួមសហការណ៍ជាមួយ LD Entertainment

Wednesday, July 20, 2022
294773333_189795453394233_95651549196433103_n.jpg

យើងពិតជារីករាយ និងពេញចិត្តជាមួយពេលវេលាដែល

យើងបានចូលរួមសហការណ៍ជាមួយ LD Entertainment ។

LD Entertainment គឺជាផលិតកម្មភាពយន្តឈានមុខគេមួយ ដែលបង្កើតភាពយន្តខ្មែរប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ដែលបានធ្វើការគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករភាពយន្ត តារាសម្ដែង និងក្រុមការងារភាពយន្តទាំងអស់។

We are truly happy and satisfying moment for us to be a part of LD entertainment.

LD entertainment is one of the leading media companies that created Khmer film with a high quality, support and encourage the producers film, actors, actresses, and all film crews.

Service: Web design & Development

Client: LD entertainment Co.,LTD.

Contact Us

• 011 228 997

info@oneworldcambodia.com

https://www.oneworldsoftware.com/

FOLLOW US ON

Facebook: https://www.facebook.com/OneWorldSoftware/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oneworld-technology/